HOME
 
 

Odborné skupiny

  

  

Dopis manažerům


Seminář o ochraně životního prostředí - 18.3.2003

 

Hodnocení činnosti 
za rok 2000 

Ochrana životního prostředí - Archiv

 

 

Seminář o ochraně životního prostředí - 18.3.2003

Dne 18.6.03 uspořádala OS Ochrany životního prostředí při Společnosti průmyslu papíru a celulózy zajímavý seminář, jehož náplní bylo seznámení s nejnovějšími legislativními opatřeními v této oblasti a s prvními zkušenostmi s jejich aplikací praxi. 

Velmi zasvěcenou přednášku o zákonu č. 72/2002 Sb. "O integrované prevenci" a o prováděcích předpisech k němu přednesl ing. Josef Zbořil. Na jeho referátu i na dalších komentářích k průběhu řízení ve firmách Frantschach Pulp and Paper a CEREPA Červená Řečice bylo patrné, že je špičkovým odborníkem v této oblasti. Škoda jen, že se zúčastnili jen zástupci z 5 papírenských firem. Podle přednášky, výkladu zákona a jeho chystané novely se bude tato problematika týkat nejen těch, kteří budou chtít ve svých firmách dále investovat, ale zákon se dotkne i podniků, které budou jen dále provozovat stávající zařízení. 

V další části semináře informoval ing. Václav Hammer, který skupinu řídí, o konkrétních krocích, které byly ke zlepšení životního prostředí udělány ve firmě Papírny Bělá. Následovala velmi zajímavá a neformální diskuze. V závěru semináře přítomní potvrdili zájem dále se zúčastňovat podobných akcí. 

SPPC bude jistě ráda podobné semináře o životním prostředí pořádat, je ale především na odbornících ochrany životního prostředí z jednotlivých firem, aby nenechávali pozvánky na ně spadnout ze stolu a naopak se jich účastnili v co největším počtu. Pokud bude úroveň seminářů taková, jaká byla 18. 6., není to rozhodně ztracený čas. 

Případní zájemci o další akce OS životního prostředí SPPC se mohou registrovat buď na adrese sekretariátu společnosti:

janda@csvts.cz 


nebo u ing. Hammera na adrese: hammer@ekosystem.cz 


zpět


Dopis manažerům

V Praze, 26.července 2002 

Vážený pane/paní, 

v souvislosti s dalším vývojem činnosti Odborné skupiny pro ochranu životního prostředí (dále OS OŽP) při Společnosti průmyslu papíru a celulózy (dále SPPC) si dovolujeme Vás požádat o aktualizaci personálního obsazení funkcí ekologa, vodohospodáře, odpadáře či případně jiných funkcí zahrnujících oblast ochrany životního prostředí. 

Uveďte prosím jména a kontakty (telefon, fax, e-mail) těchto pracovníků pro aktualizaci naší databáze. 

Dosavadní činnost OS OŽP měla spíše útlumový charakter, který bychom rádi změnili. 

V souvislosti s aktuální a připravovanou legislativou v oblasti OŽP i předpokládaným vstupem ČR do EU je žádoucí připravovat a postupně realizovat současné problémy či nesoulady s předmětnou legislativou v závodech průmyslu papíru a celulózy. Dle našeho názoru by aktivnější spolupráce mezi pracovníky závodů i vzájemná informovanost o konkrétních problémech v oblasti OŽP a jejich řešení prospěla postupnému dosažení souladu se současnou i budoucí legislativou. Dále považujeme za pozitivní z hlediska vzájemné výměny zkušeností i setkávání se uvedených pracovníků i při dosažení bezproblémového stavu v oblasti OŽP. 

Zajímavým aspektem by se mohla jevit v řadě případů i ekonomická stránka řešené problematiky. 

Na základě Vámi poskytnutých údajů chceme oslovit výše uvedené pracovníky a nabídnout jim aktualizovaný program další, intenzivnější činnosti OS OŽP. Podmínkou pozitivní úrovně této činnosti je ale aktivní zájem o spolupráci v oblasti OŽP. V této souvislosti uvítáme Váš názor na uvedenou spolupráci i projev její případné podpory. 

Očekáváme Vaši odpověď tak, abychom v průběhu září či října po dohodě s pracovníky OŽP zorganizovali jednání OS OŽP a ostatních pozvaných pracovníků závodů vč. vhodného odborného programu. 

S přátelským pozdravem 

Ing. Zdenek Janda
tajemník SPPC 
e-mail: janda@csvts.cz


Ing. Václav Hammer
pověřený organizací OS OŽP
Tel.: 26603 5016, 602 268 401
e-mail: hammer@ekosystem.cz


zpět


 
Hodnocení činnosti za rok 2000 

V roce 2000 proběhlo v červnu jednání OS OŽP spojené s informativní přednáškou zástupce SFŽP ČR o možnosti a podmínkách úvěrů pro financování ekologických staveb a zástupce firmy HYDROTECH o využití anaerobního čištění papírenských vod v systémech s vysokou recirkulací vod a shrabovacích zařízeních ZICKERT využitelných pro rekonstrukci stávajících papírenských ČOV. 

Zástupce OS OŽP se zúčastnil jednání skupiny pro ekologii při SPPaC. 

Kladně lze hodnotit rozvíjející se vzájemné neformální kontakty i spolupráci ze strany pracovníků některých podniků, aktuálně řešících problematiku čištění odpadních vod, účast na odborných konferencích a seminářích doporučených OS i zvýšený zájem vedení podniků o ekologickou problematiku. 

Plán činnosti na rok 2001 

V roce 2001 se předpokládají dvě jednání OS OŽP:

v období únor - březen

v období říjen - listopad 

Informativní a konzultační činnost by měla být zaměřena zejména na připravovanou novou legislativu (novela zákona o vodách č. 138 a novela zákona o posuzování vlivu staveb a technologií na životní prostředí č. 244). Dále se předpokládá zvýšená aktivita podniků v technické přípravě investičních záměrů v oblasti ekologie, vztahujících se k přípravě na vstup ČR do EU, k zavádění systému environmentálního managementu (ISO 14 000). Tato aktivita bude klást zvýšené nároky na pracovníky podniků v oblasti ekologie, vodního a odpadového hospodářství, energetiky apod.. Tímto vyvstává i užitečnost zvýšení aktivity jednotlivých členů OS OŽP, zejména v důležité oblasti vzájemného využívání zkušeností. Pro plánovaná jednání OS bude se členy OS konzultována organizace vhodné přednášky v rámci tohoto jednání. 

Ing. Václav Hammer
pověřený řízením OS OŽP při SPPC

V Praze dne 8. prosince 2000 


zpět