Pozvánka             Program               Přihláška


odborný seminář  

Výrobce a zákazník v systémech kvality


O R G A N I Z A Č N Í  P O K Y N Y

 Přihlášku zasílejte nejpozději do 10.04.2006

Datum konání

25. - 26. dubna 2006

Místo konání: Konferenční sál hotelu Zámek v Čejkovicích (okres Hodonín)
Ubytování: V místních ubytovacích zařízeních.
Pořadatel není vzhledem k omezeným ubytovacím kapacitám schopen zajistit pro každého účastníka ubytování v jednolůžkových pokojích.
Vložné Vložné na seminář je stanoveno takto:
  1. vložné pro nečleny SPPC -  1950,- Kč
  2. pro členy SPPC - 1600,- Kč
  3. pro doprovázející osoby na společenský večer - 500,- Kč

Ve vložném je zahrnuto:

- organizační náklady pořadatele
- náklady na pronájem sálu
- technické vybavení
- občerstvení 25.dubna
- náklady na společenský večer hradí sponzoři

Ve vložném není zahrnuto ubytování, které si hradí účastníci přímo v ubytovacím zařízení

Vložné uhraďte bankovním převodem nejpozději do 15.04.2006
na účet číslo
:

51431011/0100 u Komerční banky Praha 1

(IBAN 6001000000000051431011)

variabilní symbol: 250406


Doklad o úhradě předložte, prosím, u prezence.

Daňový doklad zašleme na vyžádání. SPPC není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Přihlášku zasílejte nejpozději do 10.04.2006 na adresu:

Společnost průmyslu papíru a celulózy
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

 dálezpět